Please contact us via the following addresses:

Administrative Office    

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel: + (84 8) 38966780

Fax:: + (84 8) 38960713

Website: ado.hcmuaf.edu.vn/

Postal Address   

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel: + (84 8) 38960711

Fax:: + (84 8) 38960713

Website: www.hcmuaf.edu.vn     

International  Cooperation Office 

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel. /Fax: +(84 8) 38966946 

Website:iro.hcmuaf.edu.vn/   

Undergraduate Admission Office

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel: + (84 8) 38963350  

Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn/  

Center for International Education

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel/ Fax: + (84 8) 37246042

Website:  cie-nlu.hcmuaf.edu.vn/ 

Graduate Admission Office

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Linh Trung Ward, Thu Duc district

Ho Chi Minh City   Vietnam

Tel: + (84 8) 38963339 

Website:  pgo.hcmuaf.edu.vn/  

 

Page count : :10651
Created : 08-04-2011
Last modify :24-06-2014

Contact address

Web links

 

Vietnam Development Information Center

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy một hai ba

Xem trả lời của bạn !